Đăng nhập | Đăng ký | Giỏ hàng 0 sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 - Giao hàng miễn phí trên toàn quốc

Máy tính Casio fx-570VN PLUS

Chức năng của Fix,Sci,Norm trên máy tính Casio fx 570VN PLUS

Đây là cách hướng dẫn các chức năng của Fix, Sci,Norm của máy tính Casio fx 570VN PLUS 

Tính thống kê, giá trị trung bình bằng máy tính Casio fx570vn plus

Để đưa dữ liệu vào biến đơn x={1,2,2,3,3,3,4,4,5}, dùng trong cột FRQ để xát định số lặp cho từng khoản mục \small \dpi{80} \fn_jvn (x_n; freqn)=(1;1,2;2,3;3,4;2,5;1). Và tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn không gian mẫu. 

Hướng dẫn nhân hai ma trận với nhau bằng máy tính Casio fx570VN PLUS

ính ma trận A nhân với ma trận B

\small \dpi{80} \fn_jvn A=\begin{vmatrix} 1 & 2\\ 4& 0 \\ -2 & 5 \end{vmatrix}   và ma trận \small \dpi{80} \fn_jvn B=\begin{vmatrix} -1& 0 &3 \\ 2& -4 & 1 \end{vmatrix} 

Cách tính phần nguyên Int và Intg trên máy tính Casio fx570VN PLUS

Với cách tính phần nguyên Int và Intg sẽ giúp ta lấy được phần nguyên của số thập phân trực tiếp trên máy 

Hướng dẫn tính Ước Chung Lớn Nhất Và Bội Chung Nhỏ Nhất trên máy Casio fx570VN PLUS

GCD xác định ước chung lớn nhất của hai giá trị

Ví dụ : Xác định ước chung lớn nhất của hai số 28 và 35 

Hướng dẫn phép tính tích dãy số trên máy tính Casio fx570VN PLUS

Xác định tích số của \dpi{80} \fn_jvn \small f(x) vượt quá miền đã cho công thức tính là:

\dpi{80} \fn_jvn \small \prod_{x=a}^{b}(f(x))=f(a)\times f(a+1)\times f(a+2)\times ...\times f(b) Cú pháp hiển thị tự nhiên là:

\dpi{80} \fn_jvn \small \prod_{x=a}^{b}(f(x)) trong cú pháp đưa vào hiển thị tuyến tính là :\dpi{80} \fn_jvn \small \prod (f(x),a,b) .Với a,b là hai số nằm trong miền \dpi{80} \fn_jvn \small -1\times 10^{10}< a\leq b< 1\times 10^{10} 

Hướng dẫn cách lưu nghiệm vào biên nhớ máy tính Casio fx570VN PLUS

Có 9 biến nhớ ( A, B, C, D, E, F, M, X và Y) có thể dùng để gán số liệu , hằng số, kết quả và các giá trị khác
  

Bộ Nhớ Trả Lời (Ans)/ Bộ Nhớ Trả Lời Trước PreAns

Kết quả tính toán cuối cùng thu được là thu trong bộ nhớ Ans (trả lời). Kết quả tính toán thu được trước kết quả tính toán cuối cùng được lưu trong bộ nhớ PreAns(bộ nhớ trước). Sự hiển thị kết quả của tính toán mới sẽ chuyển nội dung bộ nhớ Ans hiện tại đến bộ nhớ PreAns và lưu kết quả tính toán mới trong bộ nhớ Ans. Bộ nhớ PreAns chỉ sử dụng trong chương trình COMP. Nội dung bộ nhớ PreAns sẽ được xóa bất cứ khi nào máy nhập vào chương trình khác từ  COMP 

Hướng dẫn tính toán số thập phân tuần hoàn trên máy tính Casio fx570VN PLUS

Máy tính của bạn đang dùng số thập phân tuần hoàn khi bạn đưa vào giá trị. Kết quả tính toán cũng có thể được hiển thị bằng dạng thập phân tuần hoàn bất kì khi nào áp dụng được