Đăng nhập | Đăng ký | Giỏ hàng 0 sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 - Giao hàng miễn phí trên toàn quốc

Toán Casio

Bài giải câu 1 kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio Tỉnh Long An lớp 9

Đề

Bài 1:  Tính \dpi{100} \fn_jvn A=\frac{sin^{2}33^{0}12^{'}+sin56^{0}48^{'}\times sin33^{0}12^{'}-sin^{2}56^{0}48^{'}}{2sin^{2}33^{0}12^{'}+sin^{2}56^{0}48^{'}+1}

Trích kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Long An 16/02/2014 

Bài giải câu 9 kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio Tỉnh Long An lớp 8

Đề

Bài 9: Cho số \dpi{100} \fn_jvn \small \dpi{100} \fn_jvn \small A=2^{8}+2^{17}+2^{n}. . Tìm n là số tự nhiên nhỏ nhất để A là một số chính phương và tính giá trị của A

Trích kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Long An 16/02/2014 

Bài giải câu 8 kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio Tỉnh Long An lớp 8

Đề

Bài 8:   Cho \dpi{100} \fn_jvn \small A= \frac{5x^6-15x^5+12x^{2}-9x+8}{x-3}

Hãy tính tất cả các giá trị nguyên của x để giá trị A là số nguyên

  

Bài giải câu 5 kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio Tỉnh Long An lớp 10

Đề

Bài 5: Tìm tất cả số nguyên dương x sao cho \dpi{100} \fn_jvn \small x^{3}+x^{2}+2025 là số chính phương nhỏ hơn 10000

Trích kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Long An 16/02/2014 

Bài giải câu 4 kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio Tỉnh Long An lớp 10

Đề

Bài 4: Tím nghiệm gần đúng của hệ phương trình

\dpi{120} \fn_jvn \large \left\{\begin{matrix} \frac{27}{\sqrt{2}x-y} & +\frac{32}{x+\sqrt{3}y} &=7 \\ & & \\ \frac{45}{\sqrt{2}x-y} &-\frac{48}{x+\sqrt{3}y} & =-1 \end{matrix}\right.

Trích kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Long An 16/02/2014 

Bài giải câu 3 kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio Tỉnh Long An lớp 10

Đề

Bài 3: Tính gần đúng giá trị của m để phương trình sau: \dpi{80} \fn_jvn \left ( x-1 \right )\left ( x^{2}+16x+2m-2014 \right )=0 có 3 nghiệm \dpi{80} \fn_jvn x_{1},x_{2},x_{3} thỏa mãn \dpi{80} \fn_jvn x_{1}^{2}+x_{2}^{2}+x_{3}^{2}=\sqrt{123456}

Trích kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Long An 16/02/2014 

Bài giải câu 2 kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio Tỉnh Long An lớp 10

Đề

Bài 2: Cho hàm số \dpi{80} \fn_jvn \small f(x)=x^{3}+ax^{2}+bx+c. Biết \dpi{80} \fn_jvn \small f\left ( \frac{1}{3} \right )=\frac{7}{108},f\left ( -\frac{1}{2} \right )=-\frac{3}{8},f\left ( \frac{1}{5} \right )=\frac{89}{500}

Tính đúng giá trị của hàm số tại \dpi{80} \fn_jvn \small x=\sqrt[3]{2014}

Trích kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Long An 16/02/2014 

Bài giải câu 1 kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio Tỉnh Long An lớp 10

Đề

Bài 1: Tính gần đúng giá trị nhỏ nhất của hàm số : \dpi{80} \fn_jvn \small y=\sqrt{2}x^{2}-\sqrt{11}x+1

Trích kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Long An 16/02/2014 

Bài giải câu 6 kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio Tỉnh Long An lớp 8

Đề

Bài 5 : Cho đa thức \dpi{80} \fn_jvn \small P(x)= ax^{3}+bx^{2}+cx+d

Xác định các hệ số a, b, c, d biết rằng khi chia \dpi{80} \fn_jvn \small p(x) Cho \dpi{80} \fn_jvn \small x-1;x-2;x-3 đều có số dư là 6 và khi \dpi{80} \fn_jvn \small p(-1)=-18

Trích kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Long An 16/02/2014 

Bài giải câu 5 kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio Tỉnh Long An lớp 8

Đề

Bài 4:Cho hình thang cân ABCD có \dpi{80} \fn_jvn \small \widehat{D}=45^{0} đáy nhỏ AB=2,526 cm và cạnh bên BC= 3,218cm. Tính

a)     Diện tích hình thang cân

b)     Độ dài đường chéo