Đăng nhập | Đăng ký | Giỏ hàng 0 sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 - Giao hàng miễn phí trên toàn quốc

Toán Casio

Đáp án câu 1 e kì thi học sinh giỏi toán Casio tỉnh Quãng Ngãi 2013-2014

Đề bài

Câu 1 Tính giá trị của mỗi biểu thức sau và điền kết quả vào ô trống

e) Biết CosA=0,8516; tg B=3,1725;sinC=0,4351

Tính : E=cotg(A+B-C)

Trích kì thi học sinh giỏi kì thi giải toán trên máy tính Casio Quãng Ngãi 2013-2014 

Đáp án câu 1 d kì thi học sinh giỏi toán Casio tỉnh Quãng Ngãi 2013-2014

Đề bài

Câu 1 Tính giá trị của mỗi biểu thức sau và điền kết quả vào ô trống

D) \fn_jvn D=\left ( tg25^015^{'}-tg15^027^' \right )\left ( cotg35^025^{'}-Cotg^{2}78^015^' \right )

Trích kì thi học sinh giỏi kì thi giải toán trên máy tính Casio Quãng Ngãi 2013-2014 

Đáp án câu 1c kì thi học sinh giỏi toán Casio tỉnh Quãng Ngãi 2013-2014

Đề bài

Câu 1 Tính giá trị của mỗi biểu thức sau và điền kết quả vào ô trống

C )      

      \huge C=64+\frac{1}{2+\frac{1}{2+\frac{12}{1+\frac{9}{4+\frac{1}{4}}}}}

Trích kì thi học sinh giỏi kì thi giải toán trên máy tính Casio Quãng Ngãi 2013-2014 

Đáp án câu 1b kì thi học sinh giỏi toán Casio tỉnh Quãng Ngãi 2013-2014

Đề bài

Câu 1 Tính giá trị của mỗi biểu thức sau và điền kết quả vào ô trống

b) \small \fn_jvn \sqrt[3]{6+\sqrt{\frac{847}{27}}}+\sqrt[3]{6-\sqrt{\frac{847}{27}}}

Trích kì thi học sinh giỏi kì thi giải toán trên máy tính Casio Quãng Ngãi 2013-2014 

Đáp án câu 1a kì thi hoc sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Quãng Ngãi 2013-2014

Đề bài

Câu 1 Tính giá trị của mỗi biểu thức sau và điền kết quả vào ô trống

a) \fn_jvn A=\frac{0,8\left ( \frac{4}{5}.1,25 \right )}{0,64-\frac{1}{25}}+\frac{\left ( 1,08-\frac{2}{25} \right )\div \frac{4}{7}}{\left ( 6\frac{5}{9}-3\frac{1}{4} \right ).2\frac{2}{17}}+\left ( 1,2.0,5 \right )\div \frac{4}{5}

Trích kì thi học sinh giỏi kì thi giải toán trên máy tính Casio Quãng Ngãi 2013-2014 

Đáp án câu 1 kì thi học sinh giỏi trên máy tính Casio tỉnh Hậu Giang 2013-2014 THPT

Đề bài:

a) Cho 500ml dung dịch AgNO3 1M (d= 1,2g/ml) vào 300ml dung dịch HCl 2M

(d= 1,5g/ml) thu được dung dịch A. Giả thiết chất rắn chiếm thể tích không đáng kể.

            + Tính CM dung dịch A.

            + Tính C% dung dịch A.

    b) Stronti -90 là một đồng vị phóng xạ có chu kỳ bán huỷ là 28 năm được sinh ra khi nổ bom nguyên tử. Nó là một đồng vị phóng xạ khá bền và có xu hướng tích tụ vào tuỷ xương nên đặc biệt nguy hiểm cho người và động vật.

         + Viết và cân bằng phương trình hoá học của phản ứng phân huỷ phóng xạ, biết đây là đồng vị phóng xạ β.

         + Một mẫu Sr-90 phóng xạ 2000 hạt β trong 1 phút. Hỏi cần bao nhiêu năm sự phóng xạ mới giảm xuống 125 hạt β trong 1 phút.

Trích câu 1 kì thi học sinh giỏi trên máy tính Casio tỉnh Hậu Giang 2013-2014 bậc THPT 

Đáp án câu 5 kì thi học sinh giỏi trên máy tính Casio tỉnh Hậu Giang 2013-2014 THPT

Ở một loài động vật có vú, xét 3 gen khác nhau; gen thứ nhất có 2 alen, gen thứ hai có 3 alen và gen thứ ba có 4 alen.

1. Nếu 3 gen này nằm trên 3 cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau.

a. Tính số kiểu gen tối đa có thể có trong quần thể.

b. Tính số kiểu gen đồng hợp cả 3 gen trong quần thể.

c. Tính số kiểu gen dị hợp cả 3 gen trong quần thể.

2. Nếu cả 3 gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể thường thì quần thể có bao nhiêu kiểu gen khác nhau.

3.Nếu gen thứ nhất và gen thứ hai nằm trên cùng một cặp nhiễm sắc thể thường và gen thứ ba nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X thì quần thể có bao nhiêu kiểu gen khác nhau?

Trích câu 5 kì thi học sinh giỏi trên máy tính Casio tỉnh Hậu Giang 2013-2014 bậc THPT 

Đáp án câu 4 môn sinh học kì thi học sinh giỏi trên máy tính Casio tỉnh Hậu Giang 2013-2014 THPT

Ở một loài thực vật, cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng, được F1 toàn hoa đỏ. Cho F1 tiếp tục giao phấn với nhau được F2 có 176 cây hoa đỏ và 128 cây hoa trắng.

a. Tính xác suất để ở F2 xuất hiện 3 cây trên cùng một lô đất có thể gặp ít nhất 1 cây hoa đỏ.

b. Dùng tiêu chuẩn χ2 (khi bình phương) để kiểm định sự phù hợp hay không giữa số liệu thực tế với số liệu lí thuyết.

Cho biết: với (n-1) = 1; α = 0,05 thì χ2 lí thuyết = 3,84.

Trích câu 4 kì thi học sinh giỏi trên máy tính Casio tỉnh Hậu Giang 2013-2014 bậc THPT 

Đáp án câu 3 môn sinh học kì thi học sinh giỏi trên máy tính Casio tỉnh Hậu Giang 2013-2014 THPT

Một loài thực vật thụ phấn tự do có gen D quy định hạt tròn là trội hoàn toàn so với gen d quy định hạt dài. Gen R quy định hạt đỏ là trội hoàn toàn so với gen r quy định hạt trắng. Hai cặp gen D, d và R, r phân ly độc lập. Khi thu hoạch một quần thể cân bằng di truyền người ta thu được 14,25% hạt tròn, đỏ; 4,75% hạt tròn, trắng; 60,75% hạt dài, đỏ; 20,25% hạt dài, trắng.

          a. Hãy tính tần số alen (D, d, R, r) và tần số kiểu gen của từng tính trạng trong quần thể nên trên.

          b. Hãy tính tần số kiểu gen của quần thể nêu trên khi xét chung cả hai tính trạng.

Trích câu 3 kì thi học sinh giỏi trên máy tính Casio tỉnh Hậu Giang 2013-2014 bậc THPT 

Đáp án câu 2 môn sinh học kì thi học sinh giỏi trên máy tính Casio tỉnh Hậu Giang 2013-2014 THPT

Người ta nuôi cấy 2 chủng vi khuẩn vào hai môi trường dinh dưỡng thích hợp, mỗi môi trường 5ml. Chủng thứ nhất có 106 tế bào, chủng thứ hai có 2.102 tế bào.

a. Số lượng tế bào của mỗi chủng trong 1ml dung dịch tại thời điểm 0 giờ là bao nhiêu?

b. Sau 6 giờ nuôi cấy người ta đếm được ở chủng thứ nhất có 8.108 tế bào/ml, ở chủng thứ hai có 106 tế bào/ml. Thời gian 1 thế hệ của mỗi chủng trên là bao nhiêu?

Trích câu 2 kì thi học sinh giỏi trên máy tính Casio tỉnh Hậu Giang 2013-2014 bậc THPT