Tính diện tích tam giác ABC giải trên máy Casio fx 570MS

Thứ ba, 31/07/2012, 11:22 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Tính diện tích tam giác ABC nếu phương trình các cạnh của tam giác đó là  AB:  x + 3y = 0  ;  BC: 5x + y = 0 ; AC: x + y - 6 = 0 ( Giải trên máy tính Casio FX 570 ES)

Giải:

Tọa độ điểm A là nghiệm:  {x+3y=0x+y=6       A (9 ; - 3 )

Tọa độ điểm B là nghiệm:  {x+3y=05x+y=2       B (37 ; - 17 )

Tọa độ điểm C là nghiệm:  {5x+y=2x+y=6      C (- 1 ; 7)

Sử dụng công thức:  AB =  (xB-xA)2+(yB-yA)2

Ta tính được độ dài 3 và lưu vào máy:

AB20107   lưu vào biến nhớ C  (Bấm SHIFT STO C)

AC = 102    lưu vào biến nhớ B  (Bấm SHIFT STO B)

BC = 10267   lưu vào biến nhớ A  (Bấm SHIFT STO A)   

Áp dụng công thức Hêrong:  SABCp(p-a)(p-b)(p-c)    (p: là nửa chu vi)

Gọi phép tính:   12( A + B + C )      Lưu vào biến nhớ D

Gọi phép tính:  D(D-A)(D -B)(D-C)

Ta được kết quả:  SABC = 2007 =  28,571  (dvdt)  

“Theo sách hướng dẫn sử dụng máy tính CASIO FX-570MS”

Ý kiến của bạn