Thống kê (Phần 5)trên máy tính Casio FX-500ES

Thứ năm, 02/08/2012, 10:25 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Các lệnh khi tính hồi quy tuyến tính  (Ax + B) Với hồi quy tuyến tính, hồi quy được thực hiện phù hợp với phương trình mẫu sau:
y = A + BX ( dùng cho máy tinh Casio 500 ES)

Sau đây là các lệnh trong menu phụ xuất hiện khi chọn 4 (Sum), 5 (Var), 6 (MinMax) hoặc 7 (Reg) trên menu STAT trong hồi quy tuyến tính thuộc kiểu tính thống kê. Xem Phụ lục <#046> để biết thêm về công thức phép tính sử dụng cho từng lệnh. (trang 93) Các lệnh khi tính hồi quy tuyến tính (Ax + B) Với hồi quy tuyến tính, hồi quy được thực hiện phù hợp với phương trình mẫu sau: y = A + BX Sau đây là các lệnh trong menu phụ xuất hiện khi chọn 4 (Sum), 5 (Var), 6 (MinMax) hoặc 7 (Reg) trên menu STAT trong hồi quy tuyến tính thuộc kiểu tính thống kê. Xem Phụ lục <#046> để biết thêm về công thức phép tính sử dụng cho từng lệnh. (trang 93) ¯x=xn

xσ n=\(x-x¯)2n

xσ n-1=\(x-x¯)2n-1

y¯=yn

yσ n=\(y-y¯)2n

yσ n-1=\(y-y¯)2n-1
 

 ¯x=xn

xσ n=\(x-x¯)2n

xσ n-1=\(x-x¯)2n-1

y¯=yn

yσ n=\(y-y¯)2n

yσ n-1=\(y-y¯)2n-1
 

A=y-B.xn

r=n.xy-x.y[n.y2-(x)2][n.y2-(y)2]

x^=y-AB
y^=A+Bx

Ý kiến của bạn