Tìm số chính phương bằng máy tính Casio fx570ES PLUS

Thứ hai, 17/12/2012, 09:44 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Tìm một số tự nhiên có 4 chữ số biết rằng nó là 1 số chính phương và nếu ta thêm vào mỗi chữ số của nó 1 đơn vị thì ta cũng được một số chính phương

Trích đề thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Hậu Giang 11/12/2012

Bài làm

Ta có số nhỏ nhất có 4 chữ số là 1000 và số lớn nhất có 4 chữ số là 9999

Vậy nếu \dpi{80} \fn_cm x^2 là đáp số bài toán thì : \dpi{80} \fn_cm 1000\leq x^2\leq 9999\Rightarrow \sqrt{1000}\leq x\leq \sqrt{9999}\Rightarrow 31\leq x\leq 100 ( với x nguyên) 

Ta dò x bằng máy tính từ 32 đến 99

Ta ghi vào màn hình như sau: \dpi{80} \fn_cm X=X+1: \sqrt{X^2+1111}

Sau đó ấn CALC

Nhập X=32 rồi ấn = nhiều lần sao cho giá trị của biểu thức : \dpi{80} \fn_cm \sqrt{X^2+1111} là số nguyên

Kết quả x=45

Đáp số: số phải tìm là \dpi{80} \fn_cm 45^2=2025

Ý kiến của bạn