Giải hệ phương trình logarit bằng Casio fx570ES PLUS

Thứ bảy, 05/01/2013, 16:06 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Cho hệ phương trình \small \dpi{80} \fn_jvn \left\{\begin{matrix} log_{2}x+4\times 3^{y}=6 & \\ 7log_{2}x+5\times 3^{y}=1& \end{matrix}\right.

Trích kì thi học sinh giỏi trên máy tính Casio lớp 12 năm học 2008-2009 tỉnh Quảng Bình

Bài làm

Giải trên máy tính Casio fx 570ES PLUS

Giải hệ phương trình \small \dpi{80} \fn_jvn \left\{\begin{matrix} log_{2}x+4\times 3^{y}=6 & \\ 7log_{2}x+5\times 3^{y}=1& \end{matrix}\right.  ta được \small \dpi{100} \fn_jvn \left\{\begin{matrix} log_{2} x=-\frac{26}{23}& \\ 3^y=\frac{41}{23}& \end{matrix}\right.

Ghi vào màn hình máy \small \dpi{80} \fn_jvn log_{2} x=-\frac{26}{23}

Ấn SHIFT SOLVE cho x=1 ( chẳng hạn) và ấn = ta được kết quả \small \dpi{80} \fn_jvn \small \dpi{80} \fn_jvn 0,456778046

Ghi vào màn hình máy  \small \dpi{80} \fn_jvn 3^x=\frac{41}{23} ( Thay  y = x)

Ấn SHIFT SOLVE cho x=1 ( chẳng hạn) và ấn = ta được kết quả \small \dpi{80} \fn_jvn 0,526189136

Nghiệm của hệ phương trình \small \dpi{80} \fn_jvn x=\small \dpi{80} \fn_jvn \small \dpi{80} \fn_jvn 0,456778046\small \dpi{80} \fn_jvn y=\small \dpi{80} \fn_jvn 0,526189136

Ý kiến của bạn