Gải đề thi đại học khối D năm 2011 bằng máy tính Casio fx570VN PLUS

Thứ sáu, 05/07/2013, 13:35 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số \dpi{80} \fn_jvn \small y=\frac{2x^{2}+3x+3}{x+1} trên đoạn [0;2]

Trích đề thi khối D 2011

Bài làm

Giải trên máy tính Casio fx570VN PLUS
Ta có 

\dpi{80} \fn_jvn \small y^{'}=\frac{2x^{2}+4}{\left ( x+1 \right )^{2}}

\dpi{80} \fn_jvn \small y^{'}=0\Leftrightarrow2x^{2}+4=0\Leftrightarrow x=0;x=-2 Sử dụng máy tính tìm hai điểm cực trị và lưu nghiệm x=0 vào biến nhớ A (loại x = -2)

Nhập biểu thức  \dpi{80} \fn_jvn \small \frac{2x^{2}+3x+3}{x+1}số để tính các giá trị y(0); y(2); y(A)

Ta nhập biểu thức \dpi{80} \fn_jvn \small \frac{2x^{2}+3x+3}{x+1} vào màn hình máy

Ấn CALC máy hỏi X? nhập biến A vào và ấn = ta được kết quả 3

Ấn CALC máy hỏi X? nhập 2 vào và ấn = ta được kết quả \dpi{80} \fn_jvn \small \frac{17}{3}

 Vậy ta có giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số trên đoạn [0;2] lần lượt là 3 và \dpi{80} \fn_jvn \small \frac{17}{3}

Ý kiến của bạn