Hướng dẫn sử dụng

Đề

Tìm phần thực, phần ảo, modun của số phức sau.

z = {\left( {\frac{{1 + i}}{{1 - i}}} \right)^8} + {\left( {\frac{{1 - i}}{{1 + i}}} \right)^8}

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

Giải bất phương trình

$\log (x^2 - x - 6) \le 1 + \log (x + 2)\,\,(*)$

Trích đề kiểm tra học kì I môn toán lớp 12 tỉnh Bình Thuận năm 2014-2015

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề
Giải phương trình  $24x^4 - 338x^3 + 1297x^2 - 1896x + 945 = 0$
 
Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Giải hệ phương trình sau

\left\{ \begin{array}{l} 2x - 3y + 2z = 4 \\ - 4x + 2y + 5z = - 6 \\ 2x + 5y + 3z = 8 \\ \end{array} \right.

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Tìm bội số chung nhỏ nhất của hai số sau: 75125232 và 175429800.

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Cho ma trận vuông cấp 3  A = \left[ {\begin{array}{*{20}c} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ \end{array}} \right]

Tính {\rm{B = A}}^{\rm{3}}

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Cho ma trận vuông cấp 3  A = \left[ {\begin{array}{*{20}c} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ \end{array}} \right]

Tính ma trận nghịch đảo của ma trận A

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Cho ma trận vuông cấp 3  A = \left[ {\begin{array}{*{20}c} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ \end{array}} \right]

Tính định thức của ma trận A

Giải trên máy tính 570VN Plus