Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng tính năng giải bất phương trình

Đề 

Giải bất phương trình

$\log (x^2 - x - 6) \le 1 + \log (x + 2)\,\,(*)$

Trích đề kiểm tra học kì I môn toán lớp 12 tỉnh Bình Thuận năm 2014-2015

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Hướng dẫn giải phương trình bậc bốn

Đề
Giải phương trình  $24x^4 - 338x^3 + 1297x^2 - 1896x + 945 = 0$
 
Giải trên máy tính 570VN Plus


 

Hướng dẫn giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn

Đề

Giải hệ phương trình sau

\left\{ \begin{array}{l} 2x - 3y + 2z = 4 \\ - 4x + 2y + 5z = - 6 \\ 2x + 5y + 3z = 8 \\ \end{array} \right.

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Hướng dẫn tìm bội số chung nhỏ nhất của hai số

Đề

Tìm bội số chung nhỏ nhất của hai số sau: 75125232 và 175429800.

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Hướng dẫn tính ma trận mũ.

Đề

Cho ma trận vuông cấp 3  A = \left[ {\begin{array}{*{20}c} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ \end{array}} \right]

Tính {\rm{B = A}}^{\rm{3}}

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Hướng dẫn tìm ma trận nghịch đảo

Đề

Cho ma trận vuông cấp 3  A = \left[ {\begin{array}{*{20}c} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ \end{array}} \right]

Tính ma trận nghịch đảo của ma trận A

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Hướng dẫn tính định thức của ma trận

Đề

Cho ma trận vuông cấp 3  A = \left[ {\begin{array}{*{20}c} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ \end{array}} \right]

Tính định thức của ma trận A

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Ứng dụng cách phân tích 1 số ra thừa số nguyên tố trong cách biểu diễn logarit

Đề

Cho $m = \log _2 3$ và $n = \log _2 5$

Tính $\log _2 \sqrt[6]{{360}}$  theo m, n

Gải trên máy tính 570VN Plus  

Máy tính Casio fx570vn plus giải quyết một việc bàn cãi lớn

Gần đây trên nhiều diễn đàn xuất hiện cuộc bàn cãi lớn về kết quả của bài toán \dpi{100} \fn_jvn \small 6\div 2\left ( 2+1 \right ). Kết quả lả 9 hay là 1

Và có người còn đề nghị đi hỏi đến Giáo Sư Ngô Bảo Châu hay Tiến Sĩ Lê Thống Nhất