Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Toán Casio

Máy Casio fx-570MS:Bài 6 trong đề thi Casio THCS toàn quốc 2008

Cho dãy số a0 = 1, an+1 = an2+an+1-1an với n = 0,1,2,...

1) Lập quy trình bấm phím tính an+1 trên máy tính cầm tay.

2) Tính a1, a2, a3, a4, a5, a10, a15. 

Máy Casio fx-570MS:Tìm các số tự nhiên n ( 1000 < n < 2000)

Tìm các số tự nhiên  n  ( 1000  <  n  <  2000) sao cho với mỗi số đó  an  =  54756+15n cũng là số tự nhiên. 

Máy Casio fx-570MS:Chỉ ra 1 kết quả của các chữ số a, b, c, d, e, f

Chỉ ra 1 kết quả của các chữ số a, b, c, d, e, f  trong mỗi phép tính sau. Biết rằng hai chữ số a, b hơn kém nhau 1 đơn vị.
a)   ab5¯ . cdef¯  =  2712960
b)   a0b¯ . cdef¯  =  600400
c)   ab5c¯ . bac¯  =  761436 

Máy Casio fx-570MS:Tìm x, y là hai số dương thỏa mãn

Tìm x, y là hai số dương thỏa mãn:
{xy=1,125x2-y2=2,456  

Máy Casio fx-570MS:Tìm UCLN và BCNN của 2 số 182666 và 5149980

Tìm UCLN và BCNN của 2 số 182666 và 5149980 

Máy Casio fx-570MS:Cho Δ ABC có AB = 3,5cm ; AC = 4,5cm

Cho Δ ABC có AB = 3,5cm ;  AC = 4,5cm và góc A = 90. Kẻ đường cao AH và đường phân giác AI của tam giác ABC (H, I thuộc BC)
1) Tính độ dài BC, AH, BH, BI.
2) Tính diện tích của Δ ABC.
viết kết quả chính xác đến 0,01) 

Máy Casio fx-570MS:Tìm dư trong phép chia đa thức:

Tìm dư trong phép chia đa thức:  A(x) = 4x4 - 5x2 + 6x2 + 2x - 11. Cho 3x + 5  (dạng 0,00001) 

Máy Casio fx-570MS:Cho dãy số xếp thứ tự

Cho dãy số xếp thứ tự:  u1 = 2; u2 = 20, và từ u3 được tính theo công thức:
un+1 = 2 un + un-1    (n N và n 2)
1) Tính giá trị đúng của u3, u4
2) Tính giá trị đúng của u25