Toán Casio

Tìm số tự nhiên a lớn nhất để khi chia các số 13511, 13903, 14589 cho a ta được cùng số dư.

Cho dãy số: Un =(3+2)n-(3-2)n22,n=1,2,3,..

a) Chứng minh rằng: Un+2 =6Un+1 -7Un

b) Lập quy trình bấm phím liên tục tính Un+2 trên máy tính Casio.

Cho dãy số: u1 =1;u2 =2;un+1 =3un +un-1,n2 ( n là số tự nhiên)

a) Hãy lặp một quy trình tính un+1

b) Tính các giá trị của un với n = 18; 19; 20.

Cho đa thức P(x)=x3 +ax2 +bx+c

a) Tím các hệ số của a, b, c của đa thức P(x), biết rằng khi x lần lượt nhận các giá trị 1,2; 2,5; 3,7 thì P(x) có giá trị tương ứng là 1994,728; 2060,625; 2173,653

b) Tìm số dư r của phép chia đa thức P(x) cho 2x + 5

c) Tìm giá trị của x khi P(x) có giá trị 1989

Đa thức P(x)=x5 +ax4 +bx3 +cx2 +dx+e có giá trị 11; 14; ; 19; 26; 35 khi biến x, theo thứ tự, nhận các giá trị tương ứng là 1; 2; 3; 4; 5.

a) Hãy tính giá trị của đa thức P(x) khi x lần lượt nhận các giá trị 11; 12; 13; 14; 15; 16

b) Tìm số dư r của phép chia đa thức P(x) cho 10x -3

Cho đa thức P(x)=6x3 -7x2 -16x+m.

a) Với điều kiện nào của m thì đa thức P(x)=6x3 -7x2 -16x+m chia hết cho 2x + 3.

b) Với m tìm được ở câu a), hãy tìm số dư r ki chia cho đa thức P(x)=6x3 -7x2 -16x+m cho 3x -2

c) Với m tìm được ở câu a), hãy phân tích đa thức P(x)=6x3 -7x2 -16x+m ra tích của các thừa số bậc nhất.

a) Tìm m và n để hai đa thức P(x)=6x3 -7x2 -16x+mQ(x)=2x3 -5x2 -13x+n cùng chia hết cho ( x -2 )

b) Với m tìm được ở câu trên, hãy phân tích đa thức Q(x) ra tích của các thừa số bậc nhất.

Cho dãy số xn+1 =4xn2 +5xn2 +1, n là số tự nhiên, n1

a) Cho x1 = 0,25. Viết quy trình ấn phím liên tục để tính các giá trị của xn

b) Tính x100

Tìm số dư trong phép chia: 52906279178,48÷ 565,432

Cho Q(x)= x4 +mx3 +nx2 +px+q. Biết Q(1)=5,Q(2)=7,Q(3)=9,Q(4)=11 . Tính các giá trị của Q(10),Q(11),Q(12),Q(13).