Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0901.86.40.00 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)
(Từ 20/08/15-30/09/15 Bitex có CTKM online - Liên hệ để biết thêm chi tiết)

Toán Casio

máy Casio fx-570MS:Viết quy trình ấn phím liên tục để tính các giá trị của xn

Cho dãy số xn+1 =4xn2 +5xn2 +1, n là số tự nhiên, n1

a) Cho x1 = 0,25. Viết quy trình ấn phím liên tục để tính các giá trị của xn

b) Tính x100 

máy Casio fx-570MS:Tìm số dư

Tìm số dư trong phép chia: 52906279178,48÷ 565,432 

máy Casio fx-570MS:Tính các giá trị của Q

Cho Q(x)= x4 +mx3 +nx2 +px+q. Biết Q(1)=5,Q(2)=7,Q(3)=9,Q(4)=11 . Tính các giá trị của Q(10),Q(11),Q(12),Q(13). 

máy Casio fx-570MS:Tính các giá trị của P

Cho P(x)=x5 +ax4 +bx3 +cx2 +dx+f. Biết P(1)=1,P(2)=4,P(3)=9,P(4)=16,P(5)=25 . Tính các giá trị của P(6),P(7),P(8),P(9). 

máy Casio fx-570MS:Tìm số nguyên dương nhỏ A nhất

Tìm số nguyên dương nhỏ A nhất thỏa mãn các điều kiện sau: 1/2 số đó là số chính phương; 1/3 số đó là là lập phương của một số nguyên. 

máy Casio fx-570MS:Cho dãy số gồm các số như sau: số hạng thứ nhất u1=2...

Cho dãy số gồm các số như sau: số hạng thứ nhất u1 =2, từ số hạng thứ hai trở đi được tính theo công thức un =12(1-un-1)

a) Lập quy trình bấm phím để tính un với mọi n  2.

b) Tính u200 

máy Casio fx-570MS:Tìm số

Lũy thừa bậc 5 của 1 số gồm các chữ số 1, 2, 3, 3, 7, 9. Tìm số đó. 

máy Casio fx-570MS:Có bao nhiêu số tự nhiên m

Có bao nhiêu số tự nhiên m là ước số của N=1890×1930×1945×1954×1969×1975×2004 nhưng không chia hết cho 900. 

máy Casio fx-570MS:Tính giá trị của đa thức P(x) với x = 11, 12, 13, 14, 15

Cho đa thức P(x)=x5+ax4 +bx3 +cx2 +dx+132005. Biết rằng khi x lần lượt nhận các giá trị 1, 2, 3, 4 thì giá trị tương ứng của đa thức P(x) lần lượt là 8, 11, 14, 17. Tính giá trị của đa thức P(x) với x = 11, 12, 13, 14, 15. 

máy Casio fx-570MS:Hãy tìm giá trị của m, n rồi tính tất cả các nghiệm của đa thức

Cho biết đa thức P(x)=x4 +mx3  -55x2 +nx -156 chia hết cho x - 2 và chia hết cho x - 3. Hãy tìm giá trị của m, n rồi tính tất cả các nghiệm của đa thức.