Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Toán Casio

Tính logarit bằng máy tính Casio fx570ES PLUS

Hãy tính

a)    \small \dpi{80} \fn_jvn log_{\sqrt{2}}8                       b  \small \dpi{80} \fn_jvn log_{\sqrt{\frac{1}{3}}}27

c) \small \dpi{80} \fn_jvn log_{2\sqrt{2}}128                d)  \small \dpi{80} \fn_jvn log_{\sqrt{5}}0,2 

Tính thể tích của khối tròn xoay bằng máy 570ES PLUS

Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh trục tung mỗi hình phẳng giới hạn bởi:

1) Đồ thị hàm số  y=lnx, trục tung và hai đường thẳng  y=0,y=1

2) Đồ thị hàm số  \small \dpi{80} \fn_jvn y= 3-x^2, trục tung và đường thẳng  y=1. 

Tính giá trị của biểu thức bằng máy tính Casio fx570ES PLUS

Giá trị của  \dpi{100} \fn_jvn a^{4log_{a^2}25}  (a>0  và  a1) bằng

(A)  \small \dpi{80} \fn_jvn 5^8                   (B)  \small \dpi{80} \fn_jvn 5^2;

(C)  \small \dpi{80} \fn_jvn 5^4;                  (A)  5 

Tìm phần thực và phần ảo của số phức bằng máy tinh Casio fx570ES PLUS

Tìm phần thực và phần ảo của mỗi số phức sau:

1)  (4-i)+(2+3i)-(5+i)

2)  \small \dpi{80} \fn_jvn (1+i)^2-(1-i)^2 

Tính thể tích của khối tròn xoay bằng máy tính Casio fx570ES PLUS

Tính gần đúng thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh trục tung mỗi hình phẳng giới hạn bởi:

1) Đồ thị hàm số  \small \dpi{80} \fn_jvn y=x^2, trục tung và hai đường thẳng  y=0, y=4;

2) Đồ thị hàm số\small \dpi{80} \fn_jvn y=x^3  trục tung và hai đường thẳng  y=1, y=2; 

Tính diện tích hình phẳng bằng máy tính Casio fx570ES PLUS

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi:

Đồ thị hàm số  y=\small \dpi{80} \fn_jvn x^3-4x, trục hoành, đường thẳng  x=-2  và đường thẳng  x=4. 

Máy Casio fx-570MS:Dân số Italia vào năm 2020

Tỉ lệ giảm dân số hàng năm của Italia là 0,1%. Năm 1998, dân số của Italia là 56783000 người. Hỏi dân số nước này vào năm 2020 (22 năm sau đó)? 

Máy Casio fx-570MS:Tính gần đúng tích phân

Tính gần đúng tích phân sau:

\small \dpi{100} \fn_jvn \int_{0}^{\frac{\pi}{2}}(2x-1)cosxdx