Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0901.86.40.00 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)
Hoặc Quý khách có thể đến xem và mua sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng Bitex, địa chỉ 110-112 Hậu Giang, Phường 6, Quận 6, TP.HCM

Toán Casio

máy Casio fx-570MS:Viết quy trình ấn phím liên tục để tính các giá trị của xn

Cho dãy số xn+1 =4xn2 +5xn2 +1, n là số tự nhiên, n1

a) Cho x1 = 0,25. Viết quy trình ấn phím liên tục để tính các giá trị của xn

b) Tính x100 

máy Casio fx-570MS:Tìm số dư

Tìm số dư trong phép chia: 52906279178,48÷ 565,432 

máy Casio fx-570MS:Tính các giá trị của Q

Cho Q(x)= x4 +mx3 +nx2 +px+q. Biết Q(1)=5,Q(2)=7,Q(3)=9,Q(4)=11 . Tính các giá trị của Q(10),Q(11),Q(12),Q(13). 

máy Casio fx-570MS:Tính các giá trị của P

Cho P(x)=x5 +ax4 +bx3 +cx2 +dx+f. Biết P(1)=1,P(2)=4,P(3)=9,P(4)=16,P(5)=25 . Tính các giá trị của P(6),P(7),P(8),P(9). 

máy Casio fx-570MS:Tìm số nguyên dương nhỏ A nhất

Tìm số nguyên dương nhỏ A nhất thỏa mãn các điều kiện sau: 1/2 số đó là số chính phương; 1/3 số đó là là lập phương của một số nguyên. 

máy Casio fx-570MS:Cho dãy số gồm các số như sau: số hạng thứ nhất u1=2...

Cho dãy số gồm các số như sau: số hạng thứ nhất u1 =2, từ số hạng thứ hai trở đi được tính theo công thức un =12(1-un-1)

a) Lập quy trình bấm phím để tính un với mọi n  2.

b) Tính u200 

máy Casio fx-570MS:Tìm số

Lũy thừa bậc 5 của 1 số gồm các chữ số 1, 2, 3, 3, 7, 9. Tìm số đó. 

máy Casio fx-570MS:Có bao nhiêu số tự nhiên m

Có bao nhiêu số tự nhiên m là ước số của N=1890×1930×1945×1954×1969×1975×2004 nhưng không chia hết cho 900. 

máy Casio fx-570MS:Tính giá trị của đa thức P(x) với x = 11, 12, 13, 14, 15

Cho đa thức P(x)=x5+ax4 +bx3 +cx2 +dx+132005. Biết rằng khi x lần lượt nhận các giá trị 1, 2, 3, 4 thì giá trị tương ứng của đa thức P(x) lần lượt là 8, 11, 14, 17. Tính giá trị của đa thức P(x) với x = 11, 12, 13, 14, 15. 

máy Casio fx-570MS:Hãy tìm giá trị của m, n rồi tính tất cả các nghiệm của đa thức

Cho biết đa thức P(x)=x4 +mx3  -55x2 +nx -156 chia hết cho x - 2 và chia hết cho x - 3. Hãy tìm giá trị của m, n rồi tính tất cả các nghiệm của đa thức.