Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Toán Casio

Máy Casio fx-570MS:Giải phương trình..

Giải phương trình (lấy kết quả với các chữ số tính được trên máy)
130307+1403071+x = 1 + 130307 -1403071+x 

Máy Casio fx-570MS:Xác định các hệ số a, b, c của đa thức:...

Xác định các hệ số a, b, c của đa thức:  P(x) = ax3 + bx2 + cx - 2007 ,  để sao cho  P(x) chia cho ( x - 13 ) có số dư là 1, chia cho ( x - 3 ) có số dư là 2 và chia cho ( x - 14 ) có số dư là 3. (Kết quả lấy với 2 chữ số thập phân) 

Máy Casio fx-570MS:Tính giá trị của biểu thức lấy kết quả ..

a) Tính giá trị của biểu thức lấy kết quả với 2 chữ số ở phần thập phân:
N = 321930+291945+2171954+3041975
b) Tính kết quả đúng (không sai số) của các tích sau:
P = 13032006 × 13032007
Q = 3333355555 × 3333377777
c) Tính giá trị của biểu thức M với:  α = 2530` ,  β = 5730`
M = [( 1 + tgα2)(1+cotgβ2)+(1 -sinα2)(1 -cosβ2)] (1 -sinα2)(1 -cosβ2)
(Kết quả lấy với 4 chữ số thập phân) 

Máy Casio fx-570MS:Tính U

Cho Un = (-1+3 )n - (-1-3 )n23     (n N)
a) Tính Un+2 theo Un+1 và Un
b) Tính U24U25U26 

Máy Casio fx-570MS:Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh AB = c = 32,25cm; AC = b = 35,75cm


Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh AB = c = 32,25cm; AC = b = 35,75cm, số đo góc(A) = α = 6325` (hình)
Tính: Diện tích S tam giác ABC, độ dài cạnh BC, số đo góc B, góc C. 

Máy Casio fx-570MS:Tính: M

Tính:  M = 13 + 23 + 33 + ...... + 2005320063 

Máy Casio fx-570MS:Cho đa thức: P(x) = x5 + ax4 + bx3 + cx2 + dx + 132005

Cho đa thức: P(x) = x5 + ax4 + bx3 + cx2 + dx + 132005. Biết rằng khi x lần lượt nhận các giá trị 1, 2, 3, 4 thì giá trị tương ứng của đa thức P(x) lần lượt là: 8,11, 14, 17.
Tính giá trị của đa thức P(x), với x = 11, 12, 13, 14, 15 

Máy Casio fx-570MS:Tính giá trị gần đúng (chính xác đến 5 chữ số thập phân) biểu thức sau

Tính giá trị gần đúng (chính xác đến 5 chữ số thập phân) biểu thức sau:
A  =  323+43543+63 + 763+83 +.....+  57563+583 + 59583+603 

Máy Casio fx-570MS:Tìm a, b và các nghiệm còn lại của phương trình

Biết  xo = 1003+2005 - 1003-2005 là nghiệm của phương trình ẩn x:  x3 + ax2 + bx + 8 = 0  (a,  b Z)Tìm a, b và các nghiệm còn lại  của phương trình. 

Máy Casio fx-570MS:Tìm các số tự nhiên: a, b, c, d.

Biết:  200520062007 = a +  1b+ 1c+ 1d. Tìm các số tự nhiên: a, b, c, d.