Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Toán Casio

Bài giải bài 3 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Lạng Sơn môn toán lớp 9 năm 2013

Đề 

Cho \Delta ABC có đường cao AH = \sqrt 2 BC và \widehat{ABC} = 36^0 25'.

Tính $\widehat{ACB}$

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Lạng Sơn năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Bài giải bài 2 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Lạng Sơn môn toán lớp 9 năm 2013

Đề 

Cho P(x) = x^3 + {\rm{ax}}^{\rm{2}} + bx - 1

  1. Xác định số hữu tỉ a và b để x_0 = \frac{{\sqrt 7 - \sqrt 5 }}{{\sqrt 7 + \sqrt 5 }}  là nghiệm của $P(x)$.
  2. Với a, b tìm được hãy tìm các nghiệm còn lại của $P(x)$.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Lạng Sơn năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Bài giải bài 1 câu b đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Lạng Sơn môn toán lớp 9 năm 2013

Đề 

Tính các giá trị sau

P = \left( {1 + \frac{1}{2}} \right)\left( {1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{{2^2 }}} \right)\left( {1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{{2^2 }} + \frac{1}{{2^3 }}} \right)...\left( {1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{{2^2 }} + \frac{1}{{2^3 }} + .. + \frac{1}{{2^{10} }}} \right)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Lạng Sơn năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Bài giải bài 1 câu a đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Lạng Sơn môn toán lớp 9 năm 2013

Đề 

Tính các giá trị sau

 S = \frac{1}{{\sqrt x + \sqrt {x + 1} }} + \frac{1}{{\sqrt {x + 1} + \sqrt {x + 2} }} + ... + \frac{1}{{\sqrt {x + 2011} + \sqrt {x + 2012} }} + \frac{1}{{\sqrt {x + 2012} + \sqrt {x + 2013} }}

với x = \sqrt[{2012}]{{2013}}

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Lạng Sơn năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Bài giải bài 6 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Lạng Sơn môn toán lớp 12 BT năm 2013

Đề 

Đường thẳng  $y = {\rm{ax + b}}$  đi qua điểm $M\left( {5; - 4} \right)$ và là tiếp tuyến của elip  \left( E \right):\frac{{x^2 }}{{16}} + \frac{{y^2 }}{9} = 1

Tính gần đúng giá trị của a và b.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Lạng Sơn năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Bài giải bài 4 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Lạng Sơn môn toán lớp 12 BT năm 2013

Đề 

Theo dự báo với mức tiêu thụ dầu không đổi như hiện nay thì trữ lượng dầu của nước A sẽ hết sau 100 năm nữa. Nhưng do nhu cầu thực tế, mức tiêu thụ tăng lên 4% mỗi năm. Hỏi sau bao nhiêu năm số dầu dự trữ của nước A sẽ hết.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Lạng Sơn năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Bài giải bài 3 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Lạng Sơn môn toán lớp 12 BT năm 2013

Đề 

Tính gần đúng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số:

f(x) = \sqrt {5 - 2x} + \sqrt {3x + 4}

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Lạng Sơn năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Bài giải bài 2 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Lạng Sơn môn toán lớp 12 BT năm 2013

Đề 

Tìm nghiệm gần đúng ( độ, phút, giây) của phương trình:

2\sin 3x + \sqrt 5 c{\rm{os3x = }} - 3\,\,\,(0^0 \le x \le 270^0 )

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Lạng Sơn năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Bài giải bài 1 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Lạng Sơn môn toán lớp 12 BT năm 2013

Đề 

Tính nghiệm gần đúng của hệ phương trình: \left\{ \begin{array}{l} 6\log _2^2 x - 13\log _2 x + 6 = 0 \\ \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3^y + 2^x = 12 \\ \end{array} \right.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Lạng Sơn năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Bài giải bài 4 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Lạng Sơn môn toán lớp 12 năm 2013

Đề 

Cho dãy số $u_n $ xác định bởi

u_1 = 1;\,\,u_2 = 2;\,\,u_{n + 2} = \left\{ \begin{array}{l} 3u_{n + 1} + 2u_n \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,khi\,l\^I \\ 2u_{n + 1} + 3u_n + 1\,\,\,khi\,\,n\,\,ch\raise.5ex\hbox{$\scriptstyle 1$}\kern-.1em/ \kern-.15em\lower.25ex\hbox{$\scriptstyle 2$} n \\ \end{array} \right.

1.    Viết quy trình bấm phím liên tục tính giá trị của $u_{10} ;\,u_{15} ;\,u_{20} $

2.    Gọi $S_n $ là tổng của n số hạng đầu tiên của dãy số $(u_n )$. Tính $S_{10} ,\,S_{15} ,\,S_{20} $

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Lạng Sơn năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus