Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Toán Casio

Bài giải bài 5 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh An Giang môn toán lớp 9 năm 2013

Đề 

Tìm bốn chữ số cuối cùng số a = 5^{2013}

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh An Giang năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Bài giải bài 4 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh An Giang môn toán lớp 9 năm 2013

Đề 

Tính giá trị của A = (3x^3 + 8x^2 + 2)^{10}   với    x = \left( {\sqrt[3]{{17\sqrt 5 - 38}}.\frac{{\sqrt 5 + 2}}{{\sqrt 5 + \sqrt {14 - 6\sqrt 5 } }}} \right)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh An Giang năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Bài giải bài 3 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh An Giang môn toán lớp 9 năm 2013

Đề 

Tìm Ước chung lớn nhất và Bội chung nhỏ nhất của hai số:

a = 121212\,\,;\,\,\,b = 181818

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh An Giang năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Bài giải bài 2 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh An Giang môn toán lớp 9 năm 2013

Đề 

Tính tổng:

S = \frac{1}{{\sqrt 1 - \sqrt 2 }} + \frac{1}{{\sqrt 2 - \sqrt 3 }} + \frac{1}{{\sqrt 3 - \sqrt 4 }} + ... + \frac{1}{{\sqrt {99} - \sqrt {100} }}

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh An Giang năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Bài giải bài 1 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh An Giang môn toán lớp 9 năm 2013

Đề 

Tính

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh An Giang năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Bài giải bài 2 đề kiểm tra học kỳ I môn toán lớp 9 Quận Tân Bình năm học 2014-2015

Đề

Giải phương trình

1. 5\sqrt {x - 5} + \sqrt {9x - 45} - \sqrt {4x - 20} = 18

2. \sqrt {x^2 - 12x + 36} = 3

Trích đề kiểm tra học kỳ I môn toán lớp 9 Quận Tân Bình năm học 2014-2015

Gải trên máy tính 570VN Plus  

Bài giải bài 1 đề kiểm tra học kỳ I môn toán lớp 9 Quận Tân Bình năm học 2014-2015

Đề

Thực hiện phép tính thu gọn

1.    $2\sqrt {75} - 5\sqrt {27} - \sqrt {192} + 4\sqrt {48} $

2.    \frac{{\sqrt {27} - 3\sqrt 2 }}{{\sqrt 3 - \sqrt 2 }} + \frac{6}{{3 + \sqrt 3 }} + \frac{3}{{\sqrt 3 }}

Trích đề kiểm tra học kỳ I môn toán lớp 9 Quận Tân Bình năm học 2014-2015

Gải trên máy tính 570VN Plus 

  

Bài giải bài 1 câu a đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Lạng Sơn môn toán lớp 9 năm 2013

Đề 

Cho dãy số u_n = \frac{{\left( {2 + \sqrt 5 } \right)^n - \left( {2 - \sqrt 5 } \right)^n }}{{\sqrt 5 }},  với n = 1,\,\,2,\,\,3,...

a.    Tính 4 số hạng đầu của dãy số

b.    Lập công thức truy hồi tính $u_{n + 1} $ theo $u_n $và $u_{n - 1} $ 

c.   Viết quy trình bấm phím và kết tính S_{10} = u_1 + u_2 + ... + u_9 + u_{10}

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Lạng Sơn năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Bài giải bài 4 câu b đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Lạng Sơn môn toán lớp 9 năm 2013

Đề 

Giải phương trình sau với nghiệm là các số tự nhiên

$30(xyzt + xy + xt + zt + 1) = 43(yzt + y + t)$

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Lạng Sơn năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Bài giải bài 4 câu a đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Lạng Sơn môn toán lớp 9 năm 2013

Đề 

Tìm cặp số nguyên dương (x;y) với x là số nhỏ nhất có 3 chữ số thỏa mãn:

8x^3 - y^2 - 2xy = 0

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Lạng Sơn năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus