Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Toán Casio

Bài giải câu 37 đề thi minh hoạ kỳ thi quốc gia môn Lý THPT năm 2015

Đề

Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ  đơn sắc, trong  đó bức xạ màu đỏ có bước sóng 720 nm và bức xạ màu lục có bước sóng  λ (có giá trị trong khoảng từ 500 nm  đến 575 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm, có 8 vân sáng màu lục. Giá trị của λ là

 A.500 nm.              B.520 nm.              C.540 nm.            D.560 nm.

Trích ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015  Môn Lý

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Bài giải câu 36 đề thi minh hoạ kỳ thi quốc gia môn Lý THPT năm 2015

Đề

Trong giờ học thực hành, một học sinh làm thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe  đến màn là 2 m. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước  sóng 0,5 µm. Vùng giao thoa trên màn rộng 26 mm (vân trung tâm ởchính giữa). Sốvân sáng quan sát được trên màn là

A.15.                     B.17.                     C.13.                     D.11.

Trích ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015  Môn Lý

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Bài giải câu 30 đề thi minh hoạ kỳ thi quốc gia môn Lý THPT năm 2015

Đề

Một mạch dao  động LC lí tưởng gồm tụ  điện có  điện dung 18 nF và cuộn cảm thuần có  độ tự cảm 6 µH. Trong mạch đang có dao động điện từ với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 2,4 V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch có giá trị là

A. 212,54 mA.         B. 65,73 mA.         C. 92,95 mA.         D. 131,45 mA.

Trích ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015  Môn Lý

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Bài giải câu 13 đề thi minh hoạ kỳ thi quốc gia môn Lý THPT năm 2015

Đề

Một thiết bị tạo ra sóng hình sin truyền trong một môi trường, theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz và tốc  độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 0,7 m/s  đến 1 m/s. Gọi A và B là hai  điểm thuộc Ox,  ở cùng một phía so với O và cách nhau 10 cm. Hai phần tử môi trường tại A và B luôn dao động ngược pha với nhau. Tốc độtruyền sóng là

A. 90 cm/s.            B. 80 cm/s.            C. 85 cm/s.    D. 100 cm/s.

Trích ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015  Môn Lý

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Bài giải câu 9 đề thi minh hoạ kỳ thi quốc gia môn Lý THPT năm 2015

Đề

Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là 81 cm và 64 cm  được treo ở trần một căn phòng, tại nơi có g = 10 m/s2. Khi các vật nhỏ của hai con lắc đang  ở vị trí cân bằng,  đồng thời truyền cho chúng các vận tốc cùng hướng sao cho hai con lắc dao  động  điều hòa với cùng biên  độ góc, trong hai mặt phẳng song song với nhau. Gọi  ∆t là khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc truyền vận tốc  đến lúc hai dây treo song song nhau. Giá trị ∆t gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 8,12 s.              B. 2,36 s.               C. 7,20 s.              D. 0,45 s.

Trích ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015  Môn Lý

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Bài giải câu 8 đề thi minh hoạ kỳ thi quốc gia môn Lý THPT năm 2015

Đề

Một con lắc lò xo dao động  điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì và biên độ lần lượt là 0,4 s và 8 cm. Chọn trục x’x thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian (t = 0) khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lấy gia tốc rơi tựdo g = 10 m/s và  π2=10.

Thời gian ngắn nhất kể từ khi t = 0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là.

A.\frac{4}{{15}}s                   B. \frac{7}{{30}}s                  C. \frac{7}{{30}}s                      D. \frac{1}{{30}}s

Trích ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015  Môn Lý

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Bài giải câu 7 đề thi minh hoạ kỳ thi quốc gia môn Lý THPT năm 2015

Đề

Một con lắc đơn đang dao động điều hoà với biên độ góc α0. Biết lực căng dây có giá trị lớn nhất bằng 1,02 lần giá trị nhỏ nhất. Giá trị của α0

A.6,6o.          B.3,3o.         C.9,6o.         D.5,6o.

Trích ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015  Môn Lý

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Bài giải câu 50 đề thi minh hoạ kỳ thi quốc gia môn Hoá THPT năm 2015

Đề

Cho m gam hỗn hợp gồm hai ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, tác dụng với CuO dư, nung nóng, thu  được hỗn hợp X gồm khí và hơi có tỉ khối hơi so với H2là 13,75. Cho X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3trong NH3đun nóng, thu được 64,8 gam Ag. Giá trị của m là

A. 3,2.               B. 7,8.            C. 4,6.            D.11,0.

Trích ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015  Môn HOÁ

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Bài giải câu 49 đề thi minh hoạ kỳ thi quốc gia môn Hoá THPT năm 2015

Đề

Hỗn  hợp  X  gồm  2  ancol  CH3OH,  C2H5OH  có  cùng  số mol  và  2  axit  C2H5COOH  và HOOC[CH2]4COOH. Đốt cháy hoàn toàn 1,86 gam X cần dùng vừa đủ 10,08 lít không khí (đktc, 20% O2và 80% N2theo thể tích) thu  được hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn Y qua nước vôi trong dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng dung dịch giảm  m gam. m gần nhất với giá trị

A. 2,75.                         B.4,25.                        C.2,25.                        D.3,75.

Trích ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015  Môn HOÁ

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Bài giải câu 44 đề thi minh hoạ kỳ thi quốc gia môn Hoá THPT năm 2015

Đề

Amino axit X có công thức (H2N)2C3H5COOH. Cho 0,02 mol X tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp H2SO40,1M và HCl 0,3M, thu  được dung dịch Y. Cho Y phản  ứng vừa  đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M và KOH 0,2M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A.10,43.                       B.6,38.                                  C.10,45.                       D.8,09.

Trích ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015  Môn HOÁ

Giải trên máy tính 570VN Plus