Cho em hoi dau hieu chia het cua 11,13,4,6,9


Dấu hiệu chia hết cho 7 , 11 , 13 nói ở mục " Một số vấn đề toán có thể bạn chưa biết" , còn
- số chia hết cho 2 và 3 thì chia hết cho 6 ,
- số nào mà hai số cuối lập thành số chia hết cho 4 thì chia hết cho 4,
- số nào có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9