Đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia trên máy tính Casio 2013

Thứ hai, 25/03/2013, 13:55 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Lập qui trình bấm phím và tính giá trị của mỗi biểu thức sau ( ghi đầy đủ các chữ số hiện trên máy tính):

1) \dpi{80} \fn_jvn P=\sqrt[2013]{2012+\sqrt[2012]{2011+\sqrt[2011]{2010+\sqrt[2010]{2009+...+\sqrt[1993]{1992+\sqrt[1992]{1991+\sqrt[1991]{1990}}}}}}}

2) \dpi{80} \fn_jvn Q=\sqrt[2013]{2012\sqrt[2012]{2011\sqrt[2011]{2010\sqrt[2010]{2009...\sqrt[1993]{1992\sqrt[1992]{1991\sqrt[1991]{1990}}}}}}}

Trích kì thi học sinh giỏi trên máy tính Casio 23/03/2013

Bài làm

Giải trên máy tính Casio fx570ES PLUS

1) Ta ghi vào màn hình máy tính như sau :

\dpi{80} \fn_jvn A=A+1:B=\sqrt[A+1]{A+B}

Sau ghi vào màn hình xong ta ấn CALC

Nhập A = 1989

Nhập B=0

Và ấn phím " = " đến khi nào A=A+1 có kết quả là 2012 thì ta đọc kết quả của B= 1,003786277

Vậy ta có kết quả P= 1,003786277

2) Ta ghi vào màn hình máy tính như sau :

\dpi{80} \fn_jvn A=A+1:B=\sqrt[A+1]{AB}

Sau ghi vào màn hình xong ta ấn CALC

Nhập A = 1989

Nhập B=1

Và ấn phím " = " đến khi nào A=A+1 có kết quả là 2012 thì ta đọc kết quả của B=1003787915

Ý kiến của bạn