Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Máy tính Casio fx-570VN PLUS

Hướng dẫn tính ma trận mũ.

Đề

Cho ma trận vuông cấp 3  A = \left[ {\begin{array}{*{20}c} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ \end{array}} \right]

Tính {\rm{B = A}}^{\rm{3}}

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Hướng dẫn tìm ma trận nghịch đảo

Đề

Cho ma trận vuông cấp 3  A = \left[ {\begin{array}{*{20}c} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ \end{array}} \right]

Tính ma trận nghịch đảo của ma trận A

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Hướng dẫn tính định thức của ma trận

Đề

Cho ma trận vuông cấp 3  A = \left[ {\begin{array}{*{20}c} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ \end{array}} \right]

Tính định thức của ma trận A

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Ứng dụng cách phân tích 1 số ra thừa số nguyên tố trong cách biểu diễn logarit

Đề

Cho $m = \log _2 3$ và $n = \log _2 5$

Tính $\log _2 \sqrt[6]{{360}}$  theo m, n

Gải trên máy tính 570VN Plus  

Máy tính Casio fx570vn plus giải quyết một việc bàn cãi lớn

Gần đây trên nhiều diễn đàn xuất hiện cuộc bàn cãi lớn về kết quả của bài toán \dpi{100} \fn_jvn \small 6\div 2\left ( 2+1 \right ). Kết quả lả 9 hay là 1

Và có người còn đề nghị đi hỏi đến Giáo Sư Ngô Bảo Châu hay Tiến Sĩ Lê Thống Nhất 

Chức năng của Fix,Sci,Norm trên máy tính Casio fx 570VN PLUS

Đây là cách hướng dẫn các chức năng của Fix, Sci,Norm của máy tính Casio fx 570VN PLUS 

Tính thống kê, giá trị trung bình bằng máy tính Casio fx570vn plus

Để đưa dữ liệu vào biến đơn x={1,2,2,3,3,3,4,4,5}, dùng trong cột FRQ để xát định số lặp cho từng khoản mục \small \dpi{80} \fn_jvn (x_n; freqn)=(1;1,2;2,3;3,4;2,5;1). Và tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn không gian mẫu. 

Hướng dẫn nhân hai ma trận với nhau bằng máy tính Casio fx570VN PLUS

ính ma trận A nhân với ma trận B

\small \dpi{80} \fn_jvn A=\begin{vmatrix} 1 & 2\\ 4& 0 \\ -2 & 5 \end{vmatrix}   và ma trận \small \dpi{80} \fn_jvn B=\begin{vmatrix} -1& 0 &3 \\ 2& -4 & 1 \end{vmatrix}