Đăng nhập | Đăng ký | Giỏ hàng 0 sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Toán Casio

Giải phương trình logarit sau bằng máy tính Casio fx570MS

Giải phương trình logarit sau:

xlog9+9logx=6

(Trích bài 2.35/ trang 101, sách BT Giải Tích 12, Vũ Tuấn(cb), Lê Thị Thiên Hương, Nguyễn Thu Nga, Phạm Phu, Nguyễn Tiến Tài, Cấn Văn Tuất, NXBGD 2008) 

Tính giá trị gần đúng của đạo hàm

Tính giá trị gần đúng của đạo hàm của hàm số sau tại điểm đã chỉ ra (chính xác đến hàng phần nghìn): \small \dpi{80} \fn_jvn y=\frac{3^x}{x^5}  tại x=1

(Bài 2.79b/ Trang 83, sách BT Giải Tích 12 ( NC), Nguyễn Huy Đoan(cb)-Trần Phương Dung-Nguyễn Xuân Liêm-Phạm Thị Bạch Ngọc-Đoàn Quỳnh-Đặng Hùng Thắng) 

Phương trình mặt phẳng, đường thẳng trong không gian (tốt nghiệp 2007)

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(-1;-1;0) và mặt phẳng (P) có phương trình x+y-2z-4=0 .
1. Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua điểm M và song song với mặt phẳng (P).
2. Viết phương trình tham số của đường thẳng (d) đi qua điểm M và vuông góc với mặt phẳng (P). Tìm tọa độ giao điểm H của đường thẳng (d) với mặt phẳng (P). 

Giải toán logarit trên máy tính Casio fx570MS

Giá trị của   \small \dpi{80} \fn_jvn log_{a^{3}}a (a>0a1) bằng:

(A) 3;                  (B) 13;             (C) -3              (D) -13

(Bài 2.127a/ Trang 91, sách BT Giải Tích 12 ( NC), Nguyễn Huy Đoan(cb)-Trần Phương Dung-Nguyễn Xuân Liêm-Phạm Thị Bạch Ngọc-Đoàn Quỳnh-Đặng Hùng Thắng) 

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số (trích đề thi tốt nghiệp 2007)

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số \small \dpi{80} \fn_jvn f(x)=x^3-3x+1 trên đoạn [0;2].

(Trích đề thi tốt nghiệp THPT 2007, môn Toán phân ban) 

Tính tích phân (trích đề thi tốt nghiệp 2007) giải trên máy tính Casio fx570MS

Tính tích phân K=\small \dpi{80} \fn_jvn \int_{1}^{3}2xlnxdx

(Trích đề thi tốt nghiệp THPT năm 2007, môn Toán phân ban) 

Tính tích có hướng bằng máy tính Casio fx570MS

Tính tích có hướng \small \dpi{80} \fn_jvn [\overrightarrow{u},\overrightarrow{v}] , biết

\small \dpi{80} \fn_jvn \overrightarrow{u}=3\overrightarrow{i}+2\overrightarrow{j}-\overrightarrow{k}

\small \dpi{80} \fn_jvn \overrightarrow{v}=-\overrightarrow{i}-3\overrightarrow{j}+\overrightarrow{k}

(Trích bài 9.b/ trang 117, sách BT Hình Học NC 12, Văn Như Cương(cb) - Phạm Khắc Ban - Lê Huy Hùng - Tạ Mân ) 

Giải phương trình - ( đề thi tốt nghiệp 2007) giải trên máy tính Casio fx570MS

Giải phương trình log4x+log2(4x)=5\small \dpi{80} \fn_jvn log_{4}x+log_{2}4x=5

(Trích đề thi tốt nghiệp THPT năm 2007, môn Toán phân ban) 

Cho biết chu kì bán rã của một chất phóng xạ

Cho biết chu kì bán rã của một chất phóng xạ là 24 giờ (1 ngày đêm). Hỏi 250 gam chất đó sẽ còn lại bao nhiêu sau:

a. 1,5 ngày đêm                      b. 3,5 ngày đêm

(Trích bài 2.23/ trang 92, sách BT Giải Tích 12, Vũ Tuấn(cb), Lê Thị Thiên Hương, Nguyễn Thu Nga, Phạm Phu, Nguyễn Tiến Tài, Cấn Văn Tuất, NXBGD 2008) 

Tính tích phân (đề thi tốt nghiệp 2007) giải trên máy Casio fx570MS

Tính tích phân \small \dpi{80} \fn_jvn J=\int_{1}^{2}\frac{2xdx}{\sqrt{x^2+1}}

(Trích đề thi tốt nghiệp THPT năm 2007 - môn Toán phân ban)