Đăng nhập | Đăng ký | Giỏ hàng 0 sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687

Toán Casio

Tính giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số với máy Casio fx-570MS

Tính giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số \small \dpi{80} \fn_jvn y = x^3-3x^2-9x+35 trên đoạn [-4;4] .

( Bài 1/trang 23, sách Giải Tích 12,Trần Văn Hạo-Vũ Tuấn-Lê Thị Thiên Hương-

Nguyễn Tiến Tài-Cấn Văn Tuất, NXBGD 2008(sách in thử))   

Tính giá trị đạo hàm cấp 1 bằng máy tính Casio fx570MS

Tìm \small \dpi{80} \fn_jvn f^{'}(2) nếu \small \dpi{80} \fn_jvn f(x)=x^2sin(x-2).

(Trích bài tập 3.22/trang 202, Sách BT ĐSGT 11, Vũ Tuấn(cb)-Trần Văn Hạo-Đào Ngọc Nam-Lê Văn Tiến-Vũ Viết Yên,NXBGD) 

Tính giá trị đạo hàm của hàm số bằng máy tính Casio fx570MS

Tính giá trị đạo hàm của hàm số \small \dpi{80} \fn_jvn y=\sqrt{3x^2-5x+2}  tại điểm x = 2. 

Giải phương trình bằng lệnh Solve của máy tính Casio fx570MS

Giải phương trình:

    tg3x + tg2x - tgx = 0 biết 0 < x < 180o 

Máy Casio fx-570MS:Hãy tính các giá trị của f(x)

Hãy tính các giá trị của f(x) khi x có các giá trị từ -2 đến 5 với bước nhảy là 0.5. 

Phép tính thống kê bằng máy tính Casio fx570MS

Bài toán:  Tính  \small \dpi{100} \fn_jvn \sigma _{n-1},\sigma _{n},\overline{x},n,\sum x\small \dpi{100} \fn_jvn \sum X^2  với số liệu: 55,54,51,55,53,53,54,52 

Tổ hợp và xác suất bằng máy tính Casio fx570MS

Bài toán 1: Có bao nhiêu dãy nhị phân 10 bit (dãy gồm 10 ký tự mà \small \dpi{80} \fn_jvn x_{1} chỉ là 0 hay 1) trong đó ít nhất 3 ký tự 0 và 3 ký tự 1. 

Tính logarit bằng máy tính Casio fx570MS

Máy ký hiệu log: Logarit thập, ln: Logarit tự nhiên.

Ví dụ 1: Tính log1.23=0.089905111