Đăng nhập | Đăng ký | Giỏ hàng 0 sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí Toàn Quốc( Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Toán Casio

Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số bằng máy tính Casio fx570MS

Đồ thị của hàm số \small \dpi{80} \fn_jvn y=x^3 -3x cắt

(A)Đường thẳng y=3 tại hai điểm

(B)Đường thẳng y=-4 tại hai điểm

(C)Đường thẳng \small \dpi{80} \fn_jvn y=\frac{5}{3} tại ba điểm                       

(D)Trục hoành tại một điểm. 

Tính diện tích tam giác bằng máy tính Casio fx570MS

Tiếp tuyến của parabol \small \dpi{80} \fn_jvn y=4-x^2 tại điểm M(1;3) tạo với hai trục tọa độ một tam giác vuông. Diện tích tam giác đó là:

(A)   \small \dpi{80} \fn_jvn \frac{25}{4}                    (B)\small \dpi{80} \fn_jvn \frac{5}{4}

(C) \small \dpi{80} \fn_jvn \frac{25}{2}                         (D)\small \dpi{80} \fn_jvn \frac{5}{2} 

Tìm nghiệm gần đúng của phương trình bằng máy tính Casio fx570MS

Tìm nghiệm gần đúng của phương trình f'(x)=0 với sai số tuyệt đối không vượt qua 10-4, biết :  f(x) = x3-x2-3x+1

(Trích bài 5.15/trang 181 sách BT ĐSGT 11(NC), Nguyễn Huy Đoan-Nguyễn Xuân Liêm-Nguyễn Khắc Minh-Đoàn Quỳnh-Ngô Xuân Sơn-ĐặngHùng Thắng-Lưu Xuân Tình) 

 

Tìm giá trị nghịch biến của hàm số bằng máy tính Casio fx570MS

(Trich bài 1.8/ trang 11, sách BT Giải Tích 12(NC), Nguyễn Huy Đoan(cb) -Trần Phương Dung - Nguyễn Xuân Liêm - Phạm Thị Bạch Ngọc - Đoàn Quỳnh - Đặng Hùng Thắng) 

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng máy tính Casio fx570MS

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  \small \dpi{80} \fn_jvn f(x)=cos^3x-6cos^2x+9cosx+5

(Trich bài 1.22/ trang 13, sách BT Giải Tích 12(NC), Nguyễn Huy Đoan(cb) -Trần Phương Dung - Nguyễn Xuân Liêm - Phạm Thị Bạch Ngọc - Đoàn Quỳnh - Đặng Hùng Thắng) 

Tìm các hệ số a, b, c bằng máy tính Casio fx570MS

Tìm các hệ số a, b, c sao cho hàm số \small \dpi{80} \fn_jvn f(x)=x^3+ax^2+bx+c đạt cưc tiểu tại điềm x=1, f(1)=-3 và đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ là 2. 

Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số với máy Casio fx-570MS

Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số  \small \dpi{80} \fn_jvn y=-x^3+2x^2-x-7

( Bài 1/trang 45, sách Giải Tích 12,Trần Văn Hạo-Vũ Tuấn-Lê Thị Thiên Hương-

Nguyễn Tiến Tài-Cấn Văn Tuất, NXBGD 2008(sách in thử))