Đăng nhập | Đăng ký | Giỏ hàng 0 sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Toán Casio

Một vật chuyển động

 

Một vật chuyển động với vận tốc  v(t)  (m/s) có gia tốc \small \dpi{80} \fn_jvn V^{'}(t)= \frac{3}{C+1} \small \dpi{80} \fn_jvn (m/s^2). Vận tốc ban đầu của vật là 6 m/s. Hỏi vận tốc của vật sau 10 giây (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) 

Máy Casio fx-570MS:Tính giá trị gần đúng của đạo hàm

Tính giá trị gần đúng của đạo hàm của hàm số sau tại điểm đã chỉ ra (chính xác đến hàng phần nghìn):

y=\small \dpi{80} \fn_jvn log_{x}2  tại  x=5. 

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số (tốt nghiệp 2008)

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  \small \dpi{80} \fn_jvn f(x)=x+\sqrt{2}cosx   trên đoạn  [\small \dpi{80} \fn_jvn 0;\frac{\pi}{2}] 

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên máy tính Casio fx570MS

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số  \small \dpi{80} \fn_jvn f(x)=\frac{2x+1}{1-x}  trên đoạn  [2;4].(Trích đề thi tốt nghiệp THPT năm 2009, môn Toán - GDTX ) 

Trữ lượng gỗ của một khu rừng tính bằng máy tính Casio fx570MS

Một khu rừng có trữ lượng gỗ \small \dpi{80} \fn_jvn 4\times 10^5 m^3. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây ở khu rừng đó là 4% mỗi năm. Hỏi sau 5 năm, khu rừng đó sẽ có bao nhiêu  \small \dpi{80} \fn_jvn m^3  gỗ? 

Xác định phần thực và phần ảo của số phức (tốt nghiệp 2009)bằng máy tính Casio fx570MS

Cho số phức z=3-2i . Xác định phần thực và phần ảo của số phức \small \dpi{80} \fn_jvn Z^2+Z 

Chứng minh hai đường thẳng chéo nhau bằng máy tính Casio fx570MS

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng


\small \dpi{80} \fn_jvn \Delta _{1}=\left\{\begin{matrix} x+2y-2=0& \\ x-2z=0& \end{matrix}\right.  \small \dpi{80} \fn_jvn (\Delta _{2});\frac{x-1}{-1}=\frac{y}{1}= \frac{z}{-1}

Chứng minh (Δ1) và (Δ2) chéo nhau. 

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng máy tính Casio fx570MS

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  \small \dpi{80} \fn_jvn f(x)=x^3-8x^2+16x-9  trên đoạn [1;3].