Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Toán Casio

Máy Casio fx-570MS:Tính giá trị gần đúng (chính xác đến 5 chữ số thập phân) biểu thức sau

Tính giá trị gần đúng (chính xác đến 5 chữ số thập phân) biểu thức sau:
A  =  323+43543+63 + 763+83 +.....+  57563+583 + 59583+603 

Máy Casio fx-570MS:Tìm a, b và các nghiệm còn lại của phương trình

Biết  xo = 1003+2005 - 1003-2005 là nghiệm của phương trình ẩn x:  x3 + ax2 + bx + 8 = 0  (a,  b Z)Tìm a, b và các nghiệm còn lại  của phương trình. 

Máy Casio fx-570MS:Tìm các số tự nhiên: a, b, c, d.

Biết:  200520062007 = a +  1b+ 1c+ 1d. Tìm các số tự nhiên: a, b, c, d. 

Máy Casio fx-570MS:Tìm tất cả các cặp số tự nhiên (x,y):

Bài toán:

Tìm tất cả các cặp số tự nhiên (x,y) biết x,y có 2 chữ số và thỏa  mãn phương trình: x3 - y2 = xy. 

Máy Casio fx-570MS:Cho dãy số

Bài toán:
Cho dãy số:  Un = ( 3+2 )n- ( 3 -2 )n22, với n = 1, 2, 3,...  
a) Tính 5 số hạng đầu của dãy số: U1, U2U3U4U5
b) Chứng minh rằng: Un+2 = 6 Un+1 - 7 Un
c) Lập qui trình bấm phím liên tục tính Un+2 trên máy tính Casio (fx-500MS hoặc fx-570MS) 

Máy Casio fx-570MS:Cho tam giác ABC vuông tại đỉnh C

Cho tam giác ABC vuông tại đỉnh C có độ dài cạnh huyền AB = a = 7,5 cm, góc (CAB) = α = 5825`. Từ đỉnh C, vẽ đường phân giác CD và đường trung tuyến CM của tam giác ABC (hình). Tính độ dài các cạnh AC, BC, diện tích S của tam giác ABC, diện tích S` của tam giác CDM. 

Tính độ dài các cạnh hình thang bằng máy tính Casio fx 570MS

Cho hình thang vuông ABCD (hình). Biết rằng AB = a = 2.25cm; góc(ABD) = α =\small \dpi{80} \fn_jvn 50^{0} , diện tích hình thang ABCD là S = 9,9 2\small \dpi{80} \fn_jvn cm^{2}. Tính độ dài các cạnh AD, DC, BC và số đo: góc(ABC), góc(BCD). 

Tìm nghiệm trên đa thức bằng máy Casio fx570ES PLUS

Cho biết đa thức \small \dpi{80} \fn_jvn \small \dpi{80} \fn_jvn P(x) = x^{4} + mx^{3} - 55x^{2} + nx -156 chia hết cho (x-2) và chia hết cho (x-3). Hãy tìm giá trị của m, n và các nghiệm của đa thức.

(Trích bài 4: Đề thi toán Casio khối THCS-01/03/2005) 

Máy Casio fx-570MS:Phân số nào sinh ra số thập phân tuần hoàn 3,15(321)

Câu 2: Phân số nào sinh ra số thập phân tuần hoàn   3,15(321)
315321-31599900=31500699900=5250116650 

Máy Casio fx-570MS:Tìm ƯSCLN của 40096920 , 9474372 và 51135438

Tìm ƯSCLN của  40096920  , 9474372 và 51135438

Bài giải được thực hiện trên máy tính CASIO FX-570MS (Đối với máy tính CASIO FX-570ES thì khi chạy vòng lặp phải ấn phím CALC trước và nhập giá trị đầu, rồi mới ấn các phím =).