Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Toán Casio

Máy Casio fx-570MS:Cho Δ ABC có AB = 3,5cm ; AC = 4,5cm

Cho Δ ABC có AB = 3,5cm ;  AC = 4,5cm và góc A = 90. Kẻ đường cao AH và đường phân giác AI của tam giác ABC (H, I thuộc BC)
1) Tính độ dài BC, AH, BH, BI.
2) Tính diện tích của Δ ABC.
viết kết quả chính xác đến 0,01) 

Máy Casio fx-570MS:Tìm dư trong phép chia đa thức:

Tìm dư trong phép chia đa thức:  A(x) = 4x4 - 5x2 + 6x2 + 2x - 11. Cho 3x + 5  (dạng 0,00001) 

Máy Casio fx-570MS:Cho dãy số xếp thứ tự

Cho dãy số xếp thứ tự:  u1 = 2; u2 = 20, và từ u3 được tính theo công thức:
un+1 = 2 un + un-1    (n N và n 2)
1) Tính giá trị đúng của u3, u4
2) Tính giá trị đúng của u25 

Máy Casio fx-570MS:Tính các giá trị

Cho dãy số:  Un  =  (10+3)n- (10 -3)n23             n = 1, 2, 3,........
a) Tính các giá trị :   U1 ,  U2 ,  U3U4
b)  Xác lập công thức truy hồi tính Un+2  theo Un+1  và  Un
c) Lập quy trình ấn phím liên tục tính  Un+2 theo  Un+1  và  Un. 

Máy Casio fx-570MS:Cho đa thức P(x) = x3 + ax2 + bx + c

Cho đa thức  P(x) = x3 + ax2 + bx + c
a) Tìm các hệ số a, b, c của đa thức P(x), biết rằng khi x lần lượt nhận các giá trị 1,2 ; 2,5 ; 3,7 thì P(x) có các giá trị tương ứng là 1994,728 ; 2062,625 ; 2173,653
b) Tìm số dư của phép chia đa thức P(x) cho 2x + 5
c) Tìm giá trị của x khi P(x) có giá trị là 1989 

Máy Casio fx-570MS:Giải phương trình...

Giải phương trình (lấy kết quả với các chữ số tính được trên máy)
x+178408256-26614x+1332007  +  x+178381643-26612x+1332007  =  1 

Máy Casio fx-570MS:Giải phương trình..

Giải phương trình (lấy kết quả với các chữ số tính được trên máy)
130307+1403071+x = 1 + 130307 -1403071+x 

Máy Casio fx-570MS:Xác định các hệ số a, b, c của đa thức:...

Xác định các hệ số a, b, c của đa thức:  P(x) = ax3 + bx2 + cx - 2007 ,  để sao cho  P(x) chia cho ( x - 13 ) có số dư là 1, chia cho ( x - 3 ) có số dư là 2 và chia cho ( x - 14 ) có số dư là 3. (Kết quả lấy với 2 chữ số thập phân) 

Máy Casio fx-570MS:Tính giá trị của biểu thức lấy kết quả ..

a) Tính giá trị của biểu thức lấy kết quả với 2 chữ số ở phần thập phân:
N = 321930+291945+2171954+3041975
b) Tính kết quả đúng (không sai số) của các tích sau:
P = 13032006 × 13032007
Q = 3333355555 × 3333377777
c) Tính giá trị của biểu thức M với:  α = 2530` ,  β = 5730`
M = [( 1 + tgα2)(1+cotgβ2)+(1 -sinα2)(1 -cosβ2)] (1 -sinα2)(1 -cosβ2)
(Kết quả lấy với 4 chữ số thập phân)