Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Toán Casio

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số bằng máy tính Casio fx 570ES PLUS

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  \small \dpi{80} \fn_jvn y=7-2x^2   và  \small \dpi{80} \fn_jvn y=x^2+4 

Máy Casio fx-570MS:Tìm nghiệm gần đúng phương trình

Tìm nghiệm gần đúng phương trình: \small \dpi{80} \fn_jvn 4log_{9}x+log_{x}3=3 

Máy Casio fx-570MS:Áp suất không khí ở độ cao 3000m

Áp suất không khí P (đo bằng milimet thủy ngân, kí hiệu là mmHg) suy giảm mũ so với độ cao x (đo bằng mét), tức là P giảm theo công thức 

  \small \dpi{80} \fn_jvn P=P_{0}.e^{xi}

trong đó  P0=760mmHg là áp suất ở mức nước biển (x=0), i là hệ số suy giảm. Biết rằng ở độ cao 1000m thì áp suất của không khí là 672,71mmHg. Hỏi áp suất không khí ở độ cao 3000m là bao nhiêu? 

Máy Casio fx-570MS:Giải phương trình

Giải phương trình:  (\small \dpi{80} \fn_jvn (\sqrt{5+2\sqrt{6}})^x+(\sqrt{5-2\sqrt{6}})^x=\sqrt{10^x} 

Máy Casio fx-570MS:Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  \small \dpi{80} \fn_jvn y=x^3, trục hoành và đường thẳng  x=2 

Máy Casio fx-570MS:Tính các tích phân sau

Tính các tích phân sau:

a. \small \dpi{80} \fn_jvn \int_{4}^{5}(x^2+\frac{1}{x})^2dx

b. \small \dpi{80} \fn_jvn \int_{-1}^{1}\frac{2x}{x^2+1}dx