Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Toán Casio

máy Casio fx-570MS:Tìm các số tự nhiên a, b, c, d, e, f, g

Biết 200620072008=a+1b+1c+1d+1e+1f+1g
Tìm các số tự nhiên a, b, c, d, e, f, g. 

máy Casio fx-570MS:Tính với giá trị chính xác của biểu thức

Khai triển biểu thức f(x)= (1+2x+3x2)15  ta được đa thức a0 +a1x+a2x2 +...+a30x30. Tính với giá trị chính xác của biểu thức:

E=a0 -2a1 +4a2 -8a3 +...-536870912a29 +1073741824a30 

máy Casio fx-570MS:Tìm số tự nhiên n để 4789655-27n là lập phương của một số tự nhiên

Tìm số tự nhiên n ( 20349<n<47238) để 4789655-27n là lập phương của một số tự nhiên. 

máy Casio fx-570MS:Lập quy trình bấm phím tính u

Cho dãy số:u1 =1,u2 =2,...,un+1 =2003un +2004un-1(n=2,3,...)

a) Tính u5.

b) Lập quy trình bấm phím tính un . 

máy Casio fx-570MS:Tìm chữ số thập phân thứ 112007 kể từ dấu phẩy của số thập phân vô hạn tuần hoàn

Tìm chữ số thập phân thứ 112007 kể từ dấu phẩy của số thập phân vô hạn tuần hoàn của số hữu tỉ 1000029 

máy Casio fx-570MS:Tìm chữ số b sao cho A chia hết cho 2007

Tìm chữ số b sao cho A=469283866b3658¯ chia hết cho 2007 

máy Casio fx-570MS:Tính sin(A+B-C)

Cho cosA=0.8516; tanB=3.1725; sinC=0.4351 ( ba góc đều nhọn).

Tính sin(A+B-C) 

máy Casio fx-570MS:Tính m để x4+7x3+2x2+13x+m chia hết

Tính m để x4+7x3+2x2+13x+m chia hết cho

a) x+6

b) x-3 

máy Casio fx-570MS:Tính tổng các ước lẻ của số 804257792

Tính tổng các ước lẻ của số 804257792 

máy Casio fx-570MS:Tìm giá trị của a, b, c

Cho đa thức P(x)=x6+ax5-52x4+bx3+293x2+cx-450, biết đa thức P(x) chia hết cho (x-2)(x+3)(x-5). Hãy tìm giá trị của a, b, c