Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Toán Casio

máy Casio fx-570MS:Tìm chữ số b sao cho A chia hết cho 2007

Tìm chữ số b sao cho A=469283866b3658¯ chia hết cho 2007 

máy Casio fx-570MS:Tính sin(A+B-C)

Cho cosA=0.8516; tanB=3.1725; sinC=0.4351 ( ba góc đều nhọn).

Tính sin(A+B-C) 

máy Casio fx-570MS:Tính m để x4+7x3+2x2+13x+m chia hết

Tính m để x4+7x3+2x2+13x+m chia hết cho

a) x+6

b) x-3 

máy Casio fx-570MS:Tính tổng các ước lẻ của số 804257792

Tính tổng các ước lẻ của số 804257792 

máy Casio fx-570MS:Tìm giá trị của a, b, c

Cho đa thức P(x)=x6+ax5-52x4+bx3+293x2+cx-450, biết đa thức P(x) chia hết cho (x-2)(x+3)(x-5). Hãy tìm giá trị của a, b, c 

máy Casio fx-570MS:Xếp hạng chất lượng theo điểm của mỗi lớp

Trong đợt khảo sát chất lượng đầu năm, điểm của ba lớp 7A, 7B, 7C được cho trong bảng sau:

a) Tính điểm trung bình của mỗi lớp.

b) Tính độ lệch tiêu chuẩn, phương sai của mỗi lớp.

c) Xếp hạng chất lượng theo điểm của mỗi lớp. 

máy Casio fx-570MS:Tìm các ước chung của các số

Tìm các ước chung của các số sau: 222222; 506506; 714714; 999999 

máy Casio fx-570MS:Viết quy trình bấm phím tính giá trị của biểu thức

a) Viết quy trình bấm phím tính giá trị của biểu thức A=2x2+5x-33x-1.

b) Áp dụng quy trình đó để tính A khi x=12;  x=-13;x=\frac{1}{3}
  

máy Casio fx-570MS:Tìm bội chung nhỏ nhất của r1 và r2

Cho đa thức P(x)=x4+ 5x3- 4x2+ 3x -50

Goi r1 là dư của phép chia P(x) cho x-2 và r2 là dư của phép chia P(x) cho x-3. Tìm bội chung nhỏ nhất của r1r2 . 

máy Casio fx-570MS:So sánh các phân số sau

So sánh các phân số sau: A=1927;B=19192727;C=191919272727;D=1919191927272727.