Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0901.86.40.00 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)
(Từ 20/08/15-30/09/15 Bitex có CTKM online - Liên hệ để biết thêm chi tiết)

Toán Casio

máy Casio fx-570MS:Tìm các chữ số a, b, c, d

Tìm các chữ số a, b, c, d sao cho a5¯ ×bcd¯ =7850 

máy Casio fx-570MS:Tìm hai chữ số cuối cùng của B

Cho B=10110+10211+10312+10413+10516.Tìm hai chữ số cuối cùng của B. 

máy Casio fx-570MS:Tính giá trị chính xác

Cho dãy số: u1 =2+12;u2 =2+12+12;u3 =2+12+12+12;...;

un =2+12+...+12+12( biểu thức có chứa n tầng phân số)

Tính giá trị chính xác của u5,u9,u10và giá trị gần đúng của u15,u20. 

máy Casio fx-570MS:Tìm các chữ số

Tìm các chữ số sao cho số 567abcda¯ là số chính phương. Nêu quy trình bấm phím để có kết quả. 

máy Casio fx-570MS:Tính giá trị của các biểu thức

Tính giá trị của các biểu thức:

A=x2-xy+y2x3+y3 +x4-16x2y2x2+4xy khi x = 54; y = 225 , lấy kết quả chính xác.

B=(3x-2yx2 -4y2+x+16y9x2 +6xy+4y2)(x4 -16y4x2 +4y2) khi :

a) ( x= -5; y=16)

b) (x=1,245; y=3,456) 

máy Casio fx-570MS:Số tiền sẽ nhận được là bao nhiêu sau: 10 năm? ; 15 năm?

Lãi suất của tiền gửi tiết kiệm của một số ngân hàng hiện nay là 8,4% năm đối

với tiền gửi có kỳ hạn một năm. Để khuyến mãi, một ngân hàng thương mại A

đã đưa ra dịch vụ mới : Nếu khách hàng gửi tiết kiệm năm đầu thì với lãi suất

8,4% năm, sau đó lãi suất năm sau tăng thêm so với lãi suất năm trước đó là

1%, Hỏi nếu gửi 1.000.000 đồng theo dịch vụ đó thì số đó thì số tiền sẽ nhận

được là bao nhiêu sau: 10 năm? ; 15 năm? Nêu sơ lược cách giải 

máy Casio fx-570MS:Tính P

Cho đa thức P(x)=ax3 +bx2 +cx+d biết P(1)=27;P(2)=125;P(3)=343 và P(4)=735.

a)      Tính P(-1);P(6);P(15);P(2006). ( Lấy kết quả chính xác)

b)      Tìm số dư của phép chia P(x) cho 3x – 5. 

máy Casio fx-570MS:Phân tích thành thừa số nguyên tố

Phân tích số sau thành thừa số nguyên tố: 252633033 

máy Casio fx-570MS:Tính diện tích của hình thất giác

Trong mặt phẳng tọa độ cho hình thất giác ABCDEFG  với các đỉnh có tọa độ:

A(1;1),B(2;143),C(265;7);D(636;5),E(11;-114),F(457;-3),G(158;-2)

Tính diện tích của hình thất giác đó( cho đơn vị trên các trục tọa độ là cm), kết quả là phân số 

máy Casio fx-570MS:Số nào trong các số dưới đây là ước số nguyên tố của số đó

Số E=20,19981998...+20,0199819981998...+20,00199819981998...là một số tự nhiên. Số nào trong các số dưới đây là ước số nguyên tố của số đó:

(A) 2;

(B) 3;

(C) 5;

(D) 7;

(E) 11.